Thailand

Asia
  1. Time zone
  1. UTC/GMT
  2. UTC+7