Laos

Asia
  1. Time zone
  2. Asia/Vientiane
  1. UTC/GMT
  2. UTC+7