India

Asia
  1. Time zone
  2. Asia/Kolkata
  1. UTC/GMT
  2. UTC+5:30