Austria

Western Europe
  1. Time zone
  2. Europe/Vienna
  1. UTC/GMT
  2. UTC+1